ഛിന്നഗ്രഹ മുന്നറിയിപ്പ്! ഭീമാകാരമായ 250-അടി ഛിന്നഗ്രഹം ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക്

ഛിന്നഗ്രഹ മുന്നറിയിപ്പ്! ഭീമാകാരമായ 250-അടി ഛിന്നഗ്രഹം ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക്. മെയ് 13, ശനിയാഴ്ച, 54000 കി.മീ വേഗത്തിലുള്ള 2023 JG ഭൂമിയിലേക്ക് പായുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1300 തവണ ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖയ്ക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിത്.

Vartha Malayalam News - local news, national news and international news.