ശക്തമായ ഇടിമിന്നലുണ്ടല്ലേ..???? ഈ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണേ ...

അടുത്ത നാല് ദിവസം ഇടിയുടെ താണ്ഡവം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കു.

വീഡിയോ 👇👇👇

Vartha Malayalam News - local news, national news and international news.