ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ വെള്ളം തുറന്ന് വിട്ടപ്പോൾ ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ

Vartha Malayalam News - local news, national news and international news.